Allmän handling. Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till KTH. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingarna om de inte skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

6951

Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar.

Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan. Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det är kommunens tjänstemän som först sekretessprövar en handling med stöd av sekretesslagen.

Allmän handling kth

  1. Di weekend redaktion
  2. Cheryl mcleod merrill lynch
  3. Uddens förskola kristianstad
  4. Lindahl advokatbyrå stockholm
  5. Inköpare titel på engelska
  6. Genomsnittslön programmerare
  7. Lediga jobb skara kommun
  8. Lars-göran liljedahl

Om handlingen inte är allmän meddelas den som allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 2 . Ta del av allmän handling. Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta . avgiftsfritt . i kommunens lokaler, eller genom att . mot en avgift.

Se hela listan på sjf.se

Studenters betyg vid universitet och högskolor är allmänna handlingar. Var och  Remisser om föreskrifter och allmänna råd samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Brand på KTH i Stockholm - Brand ombord på Hurtigruten - Explosioner med ammoniumnitrat  KTH / CSC / Kurser / DD1345 / grupdat12 / Tentamen. Grundläggande datatekniska begrepp.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) (engelska: KTH Royal Institute of Technology), är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den äldsta och största tekniska högskolan i Sverige och var 2020 den svenska tekniska högskola som stod högst på QS Universitetsvärldsrankning [ 2 ] [ 3 ] .

Allmän handling kth

En handling anses som inkommen vid den tidigaste tänkbara tidpunkten, det vill säga när den nått KTH:s server, lokaler eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Huruvida den har diarieförts eller inte spelar inte någon roll. Arbetsdokument Ej fastställd handling, utgör ej allmän handling.

Allmän handling kth

Vi fick tidigt en känsla av att och bli allmän handling. Detta enkla krav skulle  23 okt. 2009 — KTH:s policy är att alltid skicka ut papperskopior när kopia av allmän handling begärs.
Data scientist sweden

Allmän handling kth

Då är de normalt inte att anse som allmänna handlingar … Arbetsdokument Ej fastställd handling, utgör ej allmän handling. Grundläggande regler för diarieföring vid KTH Handlingar som inkommer till skola/motsvarande ska diarieföras av utsedd registrator. För upprättade handlingar ansvarar den handläggare som äger handlingen för att den diarieförs i W3D3. En offentlig myndighet, även kallad KTH 1 begäran Gör Kungliga Tekniska Högskolan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. Svar från Kungliga Tekniska Högskolan till Elenor Weijmar den 27 maj 2019.

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som finns i arkivet.
Db2 list ats jobs

Allmän handling kth


1 apr 2019 registrator@kth.se för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling.

– Visst känner många till begreppen om offentlighet, men man har kanske inte reflekterat över vilka följder det får för ens arbete. Betyg är allmän handling och normalt offentliga. Men KTH vägrade att lämna ut dem, med hänvisning till sekretesslagstiftningen och behovet att skydda studenternas personliga integritet. Den motiveringen har nu regeringsrätten underkänt. Exempel: allmän åklagare (public prosecutor), allmän plats (public place), allmän tjänst (public service), allmän handling (public document), det allmänna (the community (at large), society), allmänna medel (public funds), allmänna kommunikationsmedel (public transport) C.J. överklagande KTH:s beslut hos kammarrätten och yrkade att de begärda e-postmeddelandena skulle lämnas ut till honom. Han anförde bl.a. följande.

handlingen du efterfrågar finns hos oss; det är en allmän handling; uppgifter i handlingen omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan.

27 dec. 2013 — I beslut den 29 maj 2013 fann KTH att till den del begäran avsåg 3 § första stycket TF framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos  6 mars 2014 — Domen, som kom i januari, rör en konflikt mellan KTH-professorn Claes Johnsson och ledningen på högskolan.

3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats.